هواپیمایی ایربرلین ۱۲۰۰ کارمند خود را اخراج می کند