قطر و نیجریه: اوپک در باره کاهش سطح تولید نفت به توافقی تاریخی رسید