طرح درمان‌های جدید برای حفظ سلامت دندان‌ها

در شانزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی با هدف حفظ سلامت دندانهای بیمار و در افزایش طول عمر دندانها طرح درمان های جدید ارائه می شود.