خودکشی پس از قتل عام همسر و فرزندان/پلیس: قاتل هیچ سابقه ای ندارد