چگونه آبهای خاکستری را به چرخه مصرف بازگردانیم + اینفوگرافی

آبهای خاکستری از آن دسته ای آبهایی است که مورد غفلت قرار گرفته در حالی کهب ا کمی ملاحظه و حوصله مجدد می تواند در چرخه مصرف غیر شرب قرار گیرد.