اصولگرایان کاندیدایی برای رقابت با رئیس‌جمهور در عرصه انتخابات ندارند