قانون «تکراری نبودن پایان‎نامه» و تضاد آن با «واقعیت تحقیق»