از تعهد کتبی تا قول شفاهی/ "خدعه آمریکایی" همچنان در مدار دیپلماسی