رایزنی های وزیر بهداشت در روسیه؛ امضاء ۱۵سند همکاری