برقراری ارتباط سالم با کودک رشد شخصیت را بدنبال دارد

یک ارتباط صحیح با کودک که موجب پایه ریزی شخصیت وی می شود، شامل سه بعد ارتباطی است.