کومیت گسترده پیام تسلیت عباس به خاطر مرگ شیمون پرز