مهم‌ ترین اقدام دولت، ایجاد آرامش و گسترش روابط خارجی بوده است