ایران در چهل سال قبل /جابه جا کردن خانه به وسیله اسب/صبحگاه نیروهای نظامی چینی در دمای منفی سی درجه

گاهی اوقات دیدن یک عکس قدیمی خاطرات بسیاری را در ذهن ما یادآوری می کند.