ایران در چهل سال قبل /جابه جا کردن خانه به وسیله اسب/صبحگاه نیروهای نظامی چینی در دمای منفی سی درجه