مجید انصاری: کسانی که دنبال به زانو درآوردن ایران بودند امروز دست نیاز به سمت ما دراز کرد

به زودی منشور حقوق شهروندی منتشر خواهد شد و بلافاصله دستگاه های اجرایی کشور، اجرای آن را آغاز خواهند کرد.