بی تفاوتی زوجین به یکدیگر نشانه طلاق عاطفی است

بی تفاوتی زوجین نسبت به خواسته ها و انتظارات یکدیگر باعث ایجاد طلاق عاطفی میان آنان می شود.