کارشناس سعودی: رأی سنای آمریکا علیه وتوی اوباما اهداف انتخاباتی دارد

یک کارشناس عربستانی رأی نمایندگان سنا علیه وتوی اوباما بر قانون اجرای عدالت برای حامیان تروریسم را دارای اهداف انتخاباتی دانست.