سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور آغاز شد

سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد.