صدور ۱۵۸ هزار کارت اعتباری جدید/استعلام ها زمانبر است