بان کی مون خواستار قاطعیت شورای امنیت شد

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل کوتاهی شورای امنیت در واکنش به حملات هوایی علیه بیمارستان ها را اهانتی به انسانیت و عامل زیر پاگذاشته شدن تعهدات قانونی از سوی کشور ها خواند و خواستار قاطعیت اعضای شورای امنیت در واکنش به این گونه حملات شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در نشست […]