فوربز: امکان کاهش تولیدات نفتی عربستان، روسیه و ایران در ماه نوامبر