سامسونگ موضوع گرم شدن نسخه های تعویضی نوت ۷ را بررسی می کند