فیسبوک حساب کاربری خبرنگاران فلسطینی را تعلیق کرد

فیسبوک متهم به همکاری با رژیم صهیونیستی و تعلیق حساب کاربری چند خبرنگار فلسطینی شده است.