بدهی بزرگ برای پرسپولیس؛ ۳۰ میلیارد تومان مالیات برای سرخ‌ها!

 شنیده می‌شود مبلغ بدهى مالیاتى  باشگاه پرسپولیس نزدیک به رقم سرسام آور ٣٠ میلیارد تومان است!