بدهی بزرگ برای پرسپولیس؛ ۳۰ میلیارد تومان مالیات برای سرخ‌ها!