اوباما مجوز پذیرش ۱۱۰ هزار پناهجو در آمریکا برای سال ۲۰۱۷ را صادر کرد