آیا "تهران" بر "پیونگ یانگ" نفوذ "سیاسی- نظامی" دارد؟