خانه ای که در آن چهارهزار طوطی زندگی می کنند

به گزارش ایران خبر، پس از آن این پرندگان آنجا را ترک کردند و شروع به تکثیر کردند و هم اکنون حدود ۴ هزار طوطی در اطراف خانه این تعمیر کار ۶۲ ساله زندگی می کنند که او هر روز با برنج از آن ها پذیرایی می کند. او ۴۰ در صد از در آمد […]