پوشش غربالگری شنوایی به ۹۰ درصد می رسد

رییس سازمان بهزیستی از افزایش پوشش عربالگری شنوایی تا ۹۰ درصد در سال جاری خبر داد.