دفاع از ۱۳ طرح دانش آموزان درجشنواره جوان خوارزمی

 به گزارش ایمنا ، دبیر بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی درمورد جزئیات جشنواره جوان خوارزمی گفت: جشنواره جوان سالم دارای دو بخش دانش آموزی و دانشجویی است. بخش دانش آموزی در محور فعالیت های آموزش پرورش است. در ابتدای امر دانش آموزان دور دوم متوسطه در ۱۶ زمینه علمی اعلام شده شامل: الکترونیک، مکاترونیک، […]