افزایش کودک فروشی نتیجه فقر در جامعه است/ مسئولان اقدامی برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام نداده اند