ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع