تسلط ارتش سوریه بر «حوش نصری و الفاره» در غوطه شرقی دمشق

نیروهای مقاومت موفق شدند پس از آزادسازی «رحبه الإشاره ۵۳۳» کنترل «حوش نصری و الفاره» واقع در شمال شرق مزارع «دوما» را به دست گیرند.