تمدیدمهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

مهلت نام نویسی در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ ، پنج شنبه ۱۵ مهر تمدید شد.۱۰:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر