برای تحقق اهداف جمعیت هلال احمر باید جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم