برق ارزان می‌شود تا آلودگی نفتی از رودخانه کرج پاک شود

رئیس محیط زیست شهر کرج گفت: کاهش تعرفه برق به منظور جایگزینی گازوئیل و نفت، منطقی ترین و علمی ترین راهکار حذف آلودگی نفتی رودخانه کرج است.