لحظات دلهره آور سقوط یک شهاب سنگ بزرگ در استرالیا +فیلم

مشاهده نورهای غیرطبیعی در آسمان استرالیا باعث وحشت مردم شد.