بازگشت تیم ملی دو و میدانی ساحلی به کشور

دو و میدانی کاران اعزامی به رقابت های ساحلی آسیا به کشور باز گشتند.