فرودگاه تبریز؛ معرفی فرودگاه های ایران

فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در سال ۱۳۲۹ تأسیس شد. در این مقاله با این فرودگاه بیشتر آشنا شوید.