کمک‌های فرانسه به صدام

http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000246/nf00246185-1.flv