اعتباری بیش از سه برابر اعتبار عمرانی استان مدنظر قرار داده‌ایم/ تأمین اعتبار ۱۰۰۰ واحد تولیدی غیرفعال در استان قزوین