انتخابات رقابتی به نفع ماست ولی نباید صحنه را دو قطبی کنیم