گسترش همکاری‌های نظامی چین و تاجیکستان نباید موجب نگرانی مسکو شود