گسترش بیماری توسط پشه و شیوع آن در دهلی نو + فیلم

پزشکان و منابع بیمارستانی هند درباره گسترش بیماری توسط پشه ناقل آن هشدار دادند.