باهم بودن، راهکار حل مشکلات زنان در حوزه کسب و کار