انتخابات ریاست‌جمهوری ازبکستان برای کل منطقه حائز اهمیت است

دبیرکل سازمان همکاری «شانگهای» با اشاره به دعوت از ناظران این سازمان برای نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری ازبکستان، تأکید کرد: انتخابات پیش‌رو در این کشور از اهمیت زیادی برای تمام منطقه برخوردار می‌باشد.