انتخابات ریاست‌جمهوری ازبکستان برای کل منطقه حائز اهمیت است