باید در حوزه جنگ نرم دست به ابتکار عملی بزنیم

نادر طالب زاده گفت: متاسفانه در جنگ نرم ضعف مدیریتی داریم، باید در این حوزه دست به ابتکار عمل بزنیم تا پیشرفت کنیم.