با خرید هواپیما به‌حلقوم آمریکایی‌ها پول می‌ریزند/ دولتی‌ها را به مناظره دعوت می‌کنم