زاینر، کلیدی برای حل معمای انتشار اپ های iOS در ایران